Skip to main content

Two PhD positions in probability & law

EDIT: DEADLINE EXTENDED TO OCTOBER 8, 2017.


[POLSKOJĘZYCZNA WERSJA PONIŻEJ/ POLISH VERSION BELOW]

TWO PHD POSITIONS IN FORMAL PHILOSOPHY AT THE UNIVERSITY OF GDAŃSK

The Institute of Philosophy, Sociology and Journalism at the University of Gdańsk invites applications for two doctoral positions, both starting with the beginning of October 2017:
 • One position whose funding starts in October 2017. The funding will be granted for 12 months, with the possibility of subsequent year-long extensions (conditional upon satisfactory progress) up to 48 months total. 
 • One position which starts in October 2017, but it is not funded during the first year. The funding starts with October 2018, with the possibility of subsequent year-long extensions (conditional upon satisfactory progress) up to 36 months total. (The candidate, however, is free to apply for the Faculty doctoral scholarship for the first year.)
Candidates will be required to pursue their research under the supervision of prof. Rafal Urbaniak within the research project titled:

Conceptual, formal and practical aspects of forensic and judicial applications of probabilistic tools 
funded by the Polish National Science Centre. No knowledge of Polish is required to complete the PhD.

Applicants should hold an MA in philosophy or in another relevant discipline (law, AI, statistics, cognitive science, criminology, etc.), and they should be familiar with Bayesian epistemology and formal methods in philosophy in general; additional competences and experience related to the topic of the research will be an asset. 
Doctoral students joining the doctoral programme will also be required to follow the PhD curriculum at the Institute, and may be required to fulfil some administrative or teaching duties (they will not require any knowledge of Polish). 

Application deadline: October 10, 2017 (registration deadline: October 5, 2017)
How to apply: Please send 
 1. A short cv (including publication list, if it exists).
 2. A 2-4 pages long research proposal (in English or in Polish)
 3. Copy of MA diploma
 4. Copy of the MA thesis
 5. Enlarged scans of all pages/sides of your national identification document
 6. Two application forms downloadable from:

(scroll to the bottom) 

in a single PDF file to 

ifis@ug.edu.pl

by October 10, 2017, in the indicated order. Prior to submission, by October 5, register with:

Electronic application should be followed by a paper submission sent by ordinary mail by October 10, 2017 to: 

Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
University of Gdansk
ul. Jana Bazynskiego 4
80-309 Gdansk
Poland

composed of
 1. A short cv
 2. A 2-4 pages long research proposal (in English or in Polish)
 3. Copy of MA diploma
 4. Copy of the MA thesis
 5. Enlarged copy of all pages/sides of your national identification document
 6. 3 photographs, 37 x 52 mm, bright background, no head cover
 7. Signed application forms, as in the digital version.

The key role in the decision will be played by the research proposal and how well it fits with the topic of the grant; applicants are encouraged to contact prof. Urbaniak at


to obtain more details regarding the research grant. In the beginning of the proposal the applicant should also specify which position they’re applying for.
The application forms are in Polish, but they’re very simple and online translation should be able to assist the applicants in filling them. However, applicants should feel free to contact prof. Urbaniak ahead of time with requests for assistance with these matters. 

Informal inquiries should be directed at rfl.urbaniak@gmail.com.

Most likely, interviews of shortlisted candidates will be part of the procedure. Shortlisted candidates will be contacted regarding the details. 

The committee reserves the right to not appoint anyone to the position without explanation.


DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE Z FILOZOFII FORMALNEJ 
NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia doktoranckie. Pierwszy rok studiów rozpoczyna się w październiku 2017:
 • Jedno stypendium wypłacane jest od początku studiów. Finansowanie przyznawane jest na 12 miesięcy, z możliwością 12-miesięcznych przedłużeń (jeżeli postępy są zadowalające) do całkowitego okresu 48 miesięcy.
 • Drugie stypendium wypłacane będzie dopiero od początku drugiego roku studiów doktoranckich rozpoczętych wraz z październikiem 2017. Pierwszy rok studiów nie jest finansowany. Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy, z możliwością 12-miesięcznych przedłużeń (jeżeli postępy są zadowalające) do całkowitego okresu 36 miesięcy.
Doktoranci prowadzić będą badania pod opieką dr hab. Rafała Urbaniaka (prof. UG) w ramach projektu:

Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań metod probabilistycznych 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana do ukończenia doktoratu.

Kandydaci powinni posiadać stopień magistra w dziedzinie filozofii, lub w innej dziedzinie tematycznie powiązanej z projektem (prawo, sztuczna inteligencja, kognitywistyka, kryminologia itp.) i powinni być zaznajomieni z epistemologią bayesiańską i metodami formalnymi w ogóle; dodatkowe kompetencje i doświadczenie związane z tematem badań będą również brane pod uwagę.

Doktoranci zobowiązani również będą do realizacji programu studiów doktoranckich w Instytucie i mogą być zobowiązani do realizacji obowiązków administracyjnych lub dydaktycznych.

Termin składania wniosku: 10 października 2017 (rejestracja: do 5 października 2017).

Jak złożyć wniosek?
Należy przysłać:
 1. Krótkie cv (zawierające listę publikacji, jeżeli takowa istnieje)
 2. 2-4 strony projektu badań (po polsku lub po angielsku)
 3. Kopię dyplomu magisterskiego
 4. Kopię pracy magisterskiej
 5. Powiększone skany wszystkich stron dokumentu tożsamości
 6. Wypełnione formularze do pobrania pod adresem

(linki na dole strony) 

złożone (w kolejności opisanej powyżej) w jeden dokument PDF na adres:

ifis@ug.edu.pl

do 10 października 2017. Przed złożeniem wniosku, do 5 października, należy zarejestrować się pod adresem:


Oprócz aplikacji w wersji elektronicznej, należy przysłać aplikację w wersji papierowej, do 10 października (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Wersja papierowa powinna zawierać:
 1. Krótkie cv (zawierające listę publikacji, jeżeli takowa istnieje)
 2. 2-4 strony projektu badań (po polsku lub po angielsku)
 3. Kopię dyplomu magisterskiego
 4. Kopię pracy magisterskiej
 5. Powiększone kopie wszystkich stron dokumentu tożsamości
 6. Wypełnione formularze do pobrania pod adresem wymienionym powyżej.
 7. 3 zdjęcia, 37 x 52 mm, jasne tło, brak nakrycia głowy
Kluczową rolę w decyzji pełnić będzie projekt badań i jego dopasowanie to tematu grantu. Kandydatów zachęca się do kontaktu z prof. Urbaniakiem pod adresem:


w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji o grancie. Na początku projektu badań, kandydaci powinni określić, o które z dwóch stypendiów się starają.

Pytania należy kierować pod adres rfl.urbaniak@gmail.com.

Najprawdopodobniej z kilkoma wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy. Komisja stypendialna skontaktuje się z nimi w odpowiednim czasie.


Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania stypendium nikomu, bez wyjaśnień.Comments