Skip to main content

One PhD position in formal epistemology & law

UPDATE: Deadline extended to September 7, 2018

[POLSKOJĘZYCZNA WERSJA PONIŻEJ]

PHD POSITION IN FORMAL PHILOSOPHY AT THE UNIVERSITY OF GDAŃSK

The Institute of Philosophy, Sociology and Journalism at the University of Gdańsk invites applications for one doctoral position. First 12 months of funding start with October 2018, with the possibility of subsequent year-long extensions (conditional upon satisfactory progress) up to 36 months total.

The candidate will be required to pursue their research and their PhD program at the University of Gdańsk (Poland) under the supervision of prof. Rafal Urbaniak within the research project titled Conceptual, formal and practical aspects of forensic and judicial applications of probabilistic tools funded by the Polish National Science Centre. No knowledge of Polish is required to complete the PhD.

Applicants should hold an MA in philosophy or in another relevant discipline (law, AI, statistics, cognitive science, criminology, etc.), and they should be familiar with Bayesian epistemology and formal methods in philosophy in general; additional competences and experience related to the topic of the research will be an asset. 

Doctoral students joining the doctoral programme will also be required to follow the PhD curriculum at the Institute, and may be required to fulfil some administrative or teaching duties (they will not require any knowledge of Polish). 

Application deadline: May 31, 2018
(NOTE: this is the scholarship application deadline only; the selected candidate will be requested to go through official PhD recruitment procedures later on, if they aren’t a PhD student at the University of Gdańsk already).
  1. A short cv (including publication list, if it exists).
  2. A 2-4 pages long research proposal (in English or in Polish)
  3. Copy of MA diploma
  4. Copy of the MA thesis

in a single PDF file to  ifis@ug.edu.pl by May 31, 2018, in the indicated order. Decision will be made by June 30, 2018.

The key role in the decision will be played by the research proposal and how well it fits with the topic of the grant; applicants are encouraged to contact prof. Urbaniak at rfl.urbaniak@gmail.com  to obtain more details regarding the research grant. Informal inquiries should be directed at rfl.urbaniak@gmail.com.

Most likely, interviews of shortlisted candidates will be part of the procedure. Shortlisted candidates will be contacted regarding the details. The committee reserves the right to not appoint anyone to the position without explanation.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z FILOZOFII FORMALNEJ 
NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie. Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy, z możliwością 12-miesięcznych przedłużeń (jeżeli postępy są zadowalające) do całkowitego okresu 36 miesięcy.
Doktorant(ka) prowadzić będą badania pod opieką dr hab. Rafała Urbaniaka (prof. UG) w ramach projektu Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań metod probabilistycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana do ukończenia doktoratu.

Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać stopień magistra w dziedzinie filozofii, lub w innej dziedzinie tematycznie powiązanej z projektem (prawo, sztuczna inteligencja, kognitywistyka, kryminologia itp.) i powinni być zaznajomieni z epistemologią bayesiańską i metodami formalnymi w filozofii; dodatkowe kompetencje i doświadczenie związane z tematem badań będą również brane pod uwagę.

Doktorant(ka) zobowiązany(a) również będą do realizacji programu studiów doktoranckich w Instytucie i może być zobowiązany(a) do realizacji obowiązków administracyjnych lub dydaktycznych.

Termin składania wniosku: 31 maja 2018
UWAGA: informacja dotyczy tylko konkursu o stypendium. Osoba, której zostanie ono przyznane, jeżeli nie jest doktorantem(ką) na Uniwersytecie Gdańskim, będzie musiała przejść osobną uniwersytecką procedurę rekrutacyjną na studia doktoranckie.

Jak złożyć wniosek? Należy przysłać:
  1. Krótkie cv (zawierające listę publikacji, jeżeli takowa istnieje)
  2. 2-4 strony projektu badań (po polsku lub po angielsku)
  3. Kopię dyplomu magisterskiego
  4. Kopię pracy magisterskiej
złożone (w kolejności opisanej powyżej) w jeden dokument PDF na adres: ifis@ug.edu.pl do 31 maja 2018. Decyzja zostanie podjęta do 30 czerwca 2018.

Kluczową rolę w decyzji pełnić będzie projekt badań i jego dopasowanie to tematu grantu. Kandydatów zachęca się do kontaktu z prof. Urbaniakiem pod adresem: rfl.urbaniak@gmail.com  w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji o grancie.

Pytania należy kierować pod adres rfl.urbaniak@gmail.com.

Najprawdopodobniej z kilkoma wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy. Komisja stypendialna skontaktuje się z nimi w odpowiednim czasie.


Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnemu z kandydatów stypendium, bez wyjaśnień.

Comments